Авторитет

Авторитет

Системите за управление са стандарти, с които фирмите гарантират на своите клиенти, че продуктите или услугите, които предоставят, отговарят на клиентските изисквания. Работещата система за управление спомага ръководството на фирмата да взема адекватни управленски решения за подобряване на дейността. Фирми, които поддържат работещи системи за управление, печелят повече клиенти и поддържат по-голям авторитет на нашия и международните пазари.

Read More

Просперитет

Просперитет

Стремежът на екипа е да предоставя актуална и навременна информация за текущите обяви за приемане на проектни предложения по оперативните програми за програмен период 2014 - 2020 година.
Освен информацията за текущо отворените програми ще ви предоставяме информация за текущото състояние по оценяването на проектите.
Ще ви информираме за добри практики от реализирани проекти.

Read More

Компетентност

Компетентност

Административните услуги, които екипът предоставя са от нов тип, т. нар. ВИРТУАЛЕН АСИСТЕНТ (ВА).
ВА е компетентен експерт, който може да изпълнява разнообразни административни задачи с отлично качество от свой собствен офис. Задачите, които ВА изпълнява могат да включват: управление на офиса; мениджмънт на мероприятия; интернет проучвания, сравняване на оферти и други в зависимост от конкретните нужди.

Read More

Резултати от класиране на кандидатите по програма Ново работно място, втори срок на кандидатстване

Изключително ми е неприятно да споделя с вас резултатите от класиране на кандидатите по програма Ново работно място, втори срок на кандидатстване. Оказа се, че МТСП не са си планирали добре средствата и са раздали всичките налични по програмата средства в размер на 100 000 000 лева на кандидатите от първия срок за кандидатстване по

Историята на професията Виртуален асистент …..

… и има ли той почва у нас???? Съвременните средства на комуникация водят до драматични промени в начина, по който се управлява бизнеса в днешно време. Това, което преди се е извършвало в традиционен офис, сега успешно може да се прави дистанционно с помощта на e-mail, факс, Skype и други подобни web базирани технологии. Използвайки този

BG16RFOP002-1.002 – Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ Целта на

РЕЗЮМЕ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОП НОИР

Процедура на подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лева. Процент на съфинансиране: Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %. Допустими кандидати: общини (или райони на